Литмир - Электронная Библиотека

Андрей Тихомиров

Knjiga proroka Hagaja – znanstveni komentar teksta

Nakon svakog stiha u zagradi je dat znanstveni komentar.

Poglavlje 1

1 Druge godine kralja Darija, u šestom mjesecu, prvog dana u mjesecu, dođe riječ Gospodnja preko proroka Hagaja Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku Judejskom, i Jošui, sinu Jozadekovu. , veliki svećenik: (Druga godina vladavine perzijskog kralja Darija – ovo je 520. pr. Kr. "Emisija" židovskog hipnotizera zainteresiranog za širenje judaizma).

2 Ovako govori Gospod nad vojskama: Ovaj narod govori: Još nije došlo vrijeme, nije došlo vrijeme da se sagradi dom Gospodnji. (Referenca na Boga, koji tvrdi da još nije došlo vrijeme za izgradnju hrama. Hostije – (od hebrejskog tsebabot – ratoboran) – au judaizmu – jedan od epiteta boga Jahve. U kršćanstvu Hostije je identificiran s prvom osobom trojstva, s Bogom Ocem).

3 I riječ Gospodnja dođe preko proroka Ageja: (Svećenik-hipnotizer “odnosi” preko proroka).

4 Je li vrijeme da vi sami živite u svojim nakićenim kućama, dok je ova kuća pusta? (Hram Jahvin je u pustoši. U Hagaju se pokazuje da Jahvi treba zemaljski dom ništa manje nego ljudima).

5 Zato sada ovako govori Gospod nad vojskama: Obratite svoja srca svojim putovima. (Prorok Hagaj je prvi od niza proroka čije su se aktivnosti dogodile nakon povratka Židova iz babilonskog sužanjstva 538. pr. Kr. O osobnosti samoga Hagaja ne zna se gotovo ništa. Mnogi istraživači smatraju da on nije bio u sužanjstvu, već ostao u Judeji, da je poznavao Salomonov hram i bio u Jeruzalemu u vrijeme njegova razaranja).

6 Mnogo siješ, a malo žanješ; jesti, ali ne do točke sitosti; piti, ali se ne napiti; oblačenje, ali ne i zagrijavanje; tko zarađuje plaću zarađuje za curi novčanik. (Sve ti je loše).

7 Ovako govori Gospod nad vojskama: Obratite srca svoja na svoje putove. (Sadržaj knjige vezan je isključivo uz temu hrama. Hagaj smatra da je potrebno obnoviti porušeni hram da bi Židovi koji su se vratili iz zarobljeništva započeli pravedan život).

8 Popni se na goru i nosi drva i sagradi hram; i bit ću njime zadovoljan i proslavit ću se, govori Gospodin. (Sadržaj knjige vezan je isključivo uz temu hrama. Hagaj smatra da je potrebno obnoviti porušeni hram da bi Židovi koji su se vratili iz zarobljeništva započeli pravedan život).

9 Očekuješ puno, a malo se isplaćuje; i što god doneseš kući, ja ću razbacati. – Za što? govori Gospodin nad vojskama: za kuću moju, koja je pusta, dok vi bježite, svatko u svoju kuću. (Prorok, u ime Boga, objavljuje da je sve nesreće koje su ljudi prošlih godina doživjeli poslao na njih od Jahve zbog njihove zločinačke sporosti u izgradnji njegove kuće).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1
{"b":"852457","o":1}