Литмир - Электронная Библиотека

Андрей Тихомиров

מדע ספר הנביא חגי

פרשנות מדעית ניתנת בסוגריים לאחר כל פסוק.

פרק 1

1 בשנה השנייה למלך דריוש, בחודש השישי, ביום הראשון לחודש, דבר ה' בא דרך חגי הנביא אל זרובבל בן שאלתיאל מושל יהודה ואל יהושע בן יוצדק. , הכהן הגדול: (השנה השנייה למלכותו של דריוש מלך פרס – זוהי 520 לפנה"ס "שידור" על ידי מהפנט יהודי המתעניין בהפיכת היהדות לתפוצה).

2 כה אמר ה' צבאות: העם הזה אומר: "עדיין לא הגיעה העת, לא הגיעה העת לבנות את בית ה'". (התייחסות לאלוהים, הטוען שטרם הגיעה שעת בניית המקדש. צבאות – (מהעברית צבאות – לוחמים) – וביהדות – אחת מכינויו של האל יהוה. בנצרות, צבאות היא מזוהה עם האדם הראשון של השילוש, עם אלוהים האב).

3 ודבר ה' בא דרך חגי הנביא: (הכוהן-מהפנט "משדר" דרך הנביא).

4 האם הגיע הזמן שלכם לגור בבתיכם המעוטרים בעוד הבית הזה שומם? (מקדש יהוה שומם. בחגי מסתבר שיהוה זקוק לבית ארצי לא פחות מבני אדם).

5 על כן עתה כה אמר יהוה צבאות: פנה לבבכם אל דרכיכם. (הנביא חגי הוא הראשון מבין מספר נביאים שפעילותם התרחשה לאחר שובם של היהודים משבי בבל בשנת 538 לפנה"ס. כמעט דבר לא ידוע על אישיותו של חגי עצמו. חוקרים רבים סבורים שהוא לא היה בשבי, אך נשאר ביהודה, שהכיר את מקדש שלמה והיה בירושלים בזמן חורבנה).

6 אתה זורע הרבה, אבל קוצר מעט; לאכול, אבל לא עד כדי שובע; לשתות, אבל לא להשתכר; להתלבש, אבל לא להתחמם; מי שמרוויח שכר מרוויח עבור ארנק דולף. (הכל רע לך).

7 כה אמר יהוה צבאות: פנה לבבך אל דרכיך. (תוכן הספר קשור אך ורק לנושא המקדש. חגי סבור שכדי שהיהודים שחזרו מהשבי יתחילו חיי צדק, יש צורך בשיקום המקדש החרב).

8 עלה להר ונשא עצים ובנה מקדש; וְהָיָה חָפַק בּוֹ, וְאִתְהַדַּר, נְאֻם ה'. (תוכן הספר קשור אך ורק לנושא המקדש. חגי סבור שכדי שהיהודים שחזרו מהשבי יתחילו חיי צדק, יש צורך בשיקום המקדש החרב).

9 אתה מצפה להרבה, אבל מעט יוצא; וכל מה שתביא הביתה, אני אפזר. – בשביל מה? אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת: עַל בֵּיתִי אֲשֶׁר הַשָּׁמוֹמָה בְּבָרְחוּ אִישׁ אֶל בֵּיתוֹ. (הנביא בשם ה' מודיע שכל האסונות שחוו העם בשנים האחרונות נשלחו אליהם על ידי יהוה על איטיותם הפושעת בבניית ביתו).

10 על כן השמים סגורים ואינם נותנים לכם טל, והארץ לא נותנת את תוצרתה. (הכוהנים רימו אנשים כשהכריזו שאלו היו ה"טריקים" שלהם עם תופעות טבע שהם יכולים לשלוט בהם; למעשה, כמרים רבים היו אנשים רגישים מאוד למזג האוויר וחשו את התקרבותם של גשם, מזג אוויר גרוע, בצורת, תנודות אדמה).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1
{"b":"852307","o":1}